Komunikat o czasowym wstrzymaniu możliwości składania wniosków do rejestru agentów


 W nawiązaniu do komunikatu w sprawie rejestru pośredników ubezpieczeniowych z dnia 1 października 2018 r. informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 została czasowo wstrzymana możliwość składania przez zakłady ubezpieczeń wniosków do rejestru agentów. Aplikacja DAPOS pozwalać będzie na wypełnienie wniosku, jednakże nawet prawidłowo utworzony wniosek nie będzie mógł zostać wysłany do rejestru.


 Zgodnie z § 11 oczekującego na publikację rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 15 stycznia 2019 r. Z tą datą przywrócona zostanie możliwość składania wniosków do rejestru na nowych zasadach, określonych ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, przy pomocy formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej organu nadzoru.